โรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดสวัสดิการเงินกู้ยืมสำหรับบุคลากรโรงเรียน  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารคำสั่งโรงเรียนตามเอกสารแนบ