โรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซีจัดกิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้บริหาร  เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 8 เมษายน 2554 นี้ ขอเชิญบุคลากรทุกคนร่วมกิจกรรมดังกล่าว