ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ ๑

CategoriesFiles

folder icon 3 ข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินปี 2554

๑. รายงานสถิติการสำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับและสาขาวิชารายปีการศึกษา

๒. รายงานข้อมูลภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา โดยสถานศึกษาต้องแจกแจงข้อมูล ดังนี้

๑) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด

๒) จำนวนผู้ได้งานทำในสาขาที่เกี่ยวข้อง

๓) จำนวนผู้ได้งานทำไม่ตรงสาขา

๔) จำนวนผู้ศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้อง

๕) จำนวนผู้ศึกษาต่อไม่ตรงสาขา

๖) จำนวนผู้ว่างงานและไม่ได้ศึกษาต่อ

๗) จำนวนผู้ที่มีงานทำอยู่ก่อนแล้ว


There are no documents in this category
Main Menu